til Salg

Generelle vilkår og betingelser for salg
Anvendelse af termer.

Kontrakten (kontrakt) mellem Sælger og Køber for salg af varer (varer) og / eller tjenester (Services), der skal leveres af Sælger skal være på disse betingelser med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser (herunder eventuelle vilkår / betingelser, som Køber foregiver at anvende under nogen købsordre, ordrebekræftelse, specifikation eller et andet dokument). Disse betingelser gælder for alle Sælgers salg og enhver variation hertil skal ikke have nogen virkning, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt og underskrevet af en embedsmand Sælger. hver ordre eller accept af et tilbud for varer eller tjenesteydelser af køber, anses for at være et tilbud fra køber til at købe varer og / eller tjenesteydelser, der disse betingelser. Enhver citat gives på det grundlag, at nej Kontrakt skal komme i eksistens indtil Sælger afsender en kvittering af orden til Køber.

Beskrivelse.

Mængden / beskrivelse af varer / tjenesteydelser, som angivet i Sælgers kvittering. Alle prøver, tegninger, beskrivende materiale, specifikationer og reklamer, der er udstedt af Sælger i sine kataloger / brochurer eller på anden måde ikke være en del af kontrakten. Dette er ikke en salg af prøven.


Levering:

 Medmindre andet er aftalt skriftligt af sælger, skal vareleveringen finde sted på Sælgers forretningssted. Varetages på en sådan mødested (r) angivet i Sælgers tilbud. Køber overtager Varer senest 10 dage efter Sælger giver det bemærke, at Varer er klar til levering. Eventuelle datoer specificeret af Sælger til levering af varer eller udførelse af tjenesteydelser er beregnet til at være et skøn og tidspunkt for levering må ikke være lavet af essensen af meddelelsen. Hvis der ikke datoer er så specificeret, skal levering / ydelse være inden for en rimelig tid. med forbehold af de øvrige bestemmelser heraf, er Sælger ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader (alle tre udtryk omfatter, uden begrænsning, ren økonomisk tab, tab af fortjeneste, tab af forretning, udtømning af goodwill og lignende tab), omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter forårsaget direkte eller indirekte af enhver forsinkelse i leveringen af varer eller tjenesteydelser (selvom skyldes Sælgers uagtsomhed), ej heller må enhver forsinkelse ENTITLE Køber til at opsige eller ophæve kontrakten, medmindre en sådan . forsinkelsen overstiger 180 dage Hvis køber en eller anden grund ikke acceptere levering af varer når de er klar, eller Sælger ikke kan levere varer til tiden, fordi køber ikke har givet relevante instruktioner, dokumenter, licenser eller tilladelser:
(I) Risk med Varer overgår til Køber;
(Ii) Varer anses for at have været offentliggjort og
(Iii) Sælger kan opbevare varerne, indtil levering, hvorefter Køber hæfter for alle relaterede omkostninger. Mængden af alle forsendelser af varer, som er registreret af Sælger på forsendelse fra sælgers forretningssted skal være afgørende beviser for den mængde, der modtages af Køber ved levering , medmindre Køber kan give afgørende bevis for det modsatte. Køber skal give Sælger rettidigt og uden beregning adgang til sine faciliteter, som kræves af sælger til at udføre serviceydelser, informere sælger af alle regler sundhed / sikkerhed og sikkerhedskrav. Køber også skal indhente og vedligeholde alle licenser / samtykker og overholde al lovgivning i relation til Tjenesterne. Hvis Sælgers opfyldelse af Tjenesterne er forhindret / forsinket af enhver handling / undladelse af Køber, skal Køber betale Sælger alle omkostninger af Sælger.


Risiko / titel.

. Varer er med risiko for Køber fra leveringstidspunktet Købers ret til besiddelse af varer ophører straks, hvis:
(I) Køber har en konkurs kendelse imod det eller gør et arrangement eller sammensætning med sine kreditorer, eller på anden måde tager fordel for enhver lovbestemmelse for tiden gældende til lindring af insolvente skyldnere, eller (at være en juridisk) indkalder til møde i kreditorer (formel eller uformel), eller træder i likvidation (uanset om frivillig eller tvungen), undtagen et opløsningsmiddel frivillig likvidation med henblik kun rekonstruktion eller fusion, eller har en modtager og / eller leder, administrator eller administrativ receiver udnævnt af sin virksomhed eller dele heraf, eller dokumenter indgivet til retten for udnævnelse af en administrator af Køber eller meddelelsen om at udnævne en administrator er givet af Køber eller deres ledelse eller af en afgift flydende kvalificerende holder (som defineret i lov af Folkerepublikken Kina om Enterprise Konkurs 2006), eller træffes beslutning eller et andragende præsenteret for en domstol for afviklingen af Køber eller for udstedelse af en administration ordre for Køber, eller nogen der er indledt vedrørende insolvens eller mulig insolvens Køber, eller
(Ii) Køber lider eller tillader enhver udførelse, uanset om juridisk eller retfærdige, der skal opkræves på sin ejendom eller opnået imod det, eller ikke overholder eller udføre nogen af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten eller en anden kontrakt mellem Sælger og Køber, eller er ude af stand til at betale sin gæld i henhold til lov af Folkerepublikken Kina om Enterprise Konkurs 2006 eller Køber ophører med at handel, eller
(Iii) Køber besværliggør eller på nogen måde opkræver nogen af varer. Sælger er berettiget til at inddrive betaling for varer uanset at ejerskabet af enhver af varer har ikke gået fra Sælger. Mens enhver betaling for varer udestår, kan Sælger kræve tilbagelevering af varer . hvis varer ikke returneres i en rimelig tid, Køber tilskud Sælger en uigenkaldelig licens til enhver tid at indtaste alle de lokaler, hvor varerne er eller kan opbevares med henblik på at inspicere dem, eller, hvor Købers ret til besiddelse er ophørt, at inddrive dem , og at bryde varer, hvor de er knyttet til eller er forbundet til et andet element uden at være ansvarlig for eventuelle skader. En sådan tilbagevenden eller nyttiggørelse berører til Købers fortsatte forpligtelse til at købe varer i overensstemmelse med kontrakten. hvor Sælger ikke er i stand til at bestemme om materialer er de varer, for hvilke Købers ret til besiddelse er ophørt, skal Køber anses for at have solgt alle varer af den art, der sælges af Sælger til Køber i den rækkefølge, de blev faktureret til Køber. ved ophør af kontrakten uanset årsag, sælgers (men ikke Købers) rettigheder, der er indeholdt i dette afsnit 4, forbliver i kraft.


Pris.

Medmindre andet er angivet skriftligt af Sælger, skal prisen for varerne prisen fastsat i Sælgers prisliste offentliggøres på datoen for levering / anses levering og prisen for tjenester skal være på en tid og materialer grundlag beregnet i overensstemmelse med Sælgers standard daglige gebyrsatser. Denne pris udelukker enhver merværdiafgift (moms) og alle omkostninger / afgifter i forbindelse med emballage, lastning, losning, transport og forsikring, som alle skal være forpligtet til at betale Køber. Sælger forbeholder sig højre, ved at give meddelelse til Køber på noget tidspunkt før levering, for at øge prisen på varer / ydelser til at afspejle en stigning i omkostningerne til Sælger på grund af nogen faktor uden Sælgers kontrol (såsom, uden begrænsning, kursudsving, valuta regulering , ændring af afgifter, betydelig stigning i omkostningerne til arbejdskraft, materialer eller andre omkostninger ved fremstilling), ændring i leveringstidspunkter, mængder eller specifikation af varer, der skal indhentes af Køber, eller enhver forsinkelse forårsaget af anvisninger fra Køber, eller manglende Købers at give Sælger tilstrækkelig information / instruktion.


Betaling.

Medmindre andet er angivet skriftligt af Sælger, betaling af prisen for varer / ydelser forfalder i pounds sterling pr følgende: 30% med henblik på, 60% ikke mindre end 7 dage før levering / ydelse, og balance på 10% inden for 30 dage fra datoen for levering / ydelse. Tid til betaling, skal være af afgørende betydning. Ingen betaling anses modtages indtil Sælger har modtaget clearede midler. hele købsprisen (inklusive moms, som er relevant) udbetales som førnævnte , uanset at Ydelser knyttet eller i forbindelse hermed være fremragende. uanset ovenstående alle betalinger forfalder straks ved opsigelse af kontrakten. Køber skal foretage alle betalinger fuldt ud uden fradrag enten ved modregning, modkrav, rabat , reduktion eller på anden måde. Hvis Køber undlader at betale Sælger skyldigt beløb, Sælger er berettiget til
(I) opkræve renter på dette beløb fra forfaldsdatoen for betaling ved en sammensat månedlig sats svarende til 3% indtil betaling sker, hverken før eller efter en dom [Sælger forbeholder sig ret til at kræve renter];
(Ii) at suspendere opfyldelsen af tjenesteydelser eller levering af varer og / eller
(Iii) ophæve kontrakten uden varsel


Garanti.
Sælger den nødvendige indsats for at levere Tjenesterne i overensstemmelse i alle væsentlige henseender med sin citat. Sælger garanterer, at i 12 måneder fra leveringsdatoen, varerne skal opfylde kravene i Kontrakten. Sælger er ikke ansvarlig for en overtrædelse af garantien, at varerne, medmindre:
(I) Køber giver skriftlig meddelelse om fejlen til sælger, og, hvis fejlen er som følge af skader i transit til transportøren, inden 10 dage efter det tidspunkt, hvor køber opdager eller burde have opdaget manglen, og
(Ii) Sælger får en rimelig mulighed for efter at have modtaget meddelelsen om at undersøge sådanne varer og køber (hvis bedt om at gøre det af Sælger) returnerer sådanne varer til Sælgers forretningssted på Købers omkostninger, og
(Iii) Køber giver Sælger med alle oplysninger om den påståede defekt.
Sælger yderligere er ikke ansvarlig for overtrædelse af garantien, hvis:
(I) Køber gør yderligere brug af sådanne varer efter at have givet en sådan meddelelse, eller
(Ii) Defekten opstår, fordi Køber undladt at følge Sælgers mundtlige eller skriftlige instruktioner med hensyn til opbevaring, installation, idriftsættelse, brug eller vedligeholdelse af varer eller (hvis der er ingen) god handel praksis, eller
(Iii) Køber ændrer eller reparationer sådanne varer, uden skriftlig tilladelse fra Sælger, eller
(Iv) Defekten resultater fra slitage. Hvis varer / ydelser ikke er i overensstemmelse med garantien, skal sælger efter eget valg reparere eller udskifte sådanne varer (eller den defekte del) eller re-udføre Serviceydelserne eller refundere prisen på sådanne varer / ydelser til den forholdsmæssige Contract sats forudsat, at hvis sælger ønsker det, Køber skal på Sælgers regning returnere varen eller den del af sådanne varer, som er defekt til sælger. i tilfælde af at nogen defekt er fundet, Køber refunderer Sælger for de rimelige omkostninger ved at undersøge den påståede defekt. Hvis sælger opfylder betingelserne i de 2 foregående sætninger, skal sælger have yderligere ansvar for overtrædelse af garantien for sådanne varer / ydelser.


Begrænsning af ansvar.

Følgende bestemmelser fastsat hele det finansielle ansvar Sælger (herunder ethvert ansvar for handlinger / undladelser sine medarbejdere, agenter og underleverandører) til Køber med hensyn til:
(I) Ethvert brud på kontrakten;
(Ii) Enhver brugen eller videresalg af Køber af varer, eller af et produkt inkorporerer Godt;
(Iii) Levering af Tjenesterne;
(Iv) Brug eller anvendelse af oplysninger, der er indeholdt i Sælgers dokumentation og
(V) Enhver repræsentation, erklæring eller skadevoldende handling / undladelse herunder uagtsomhed opstår under eller i forbindelse med kontrakten.
Alle garantier, betingelser og andre vilkår underforståede ved lov eller sædvaneret (Gem til de betingelser, antydes af aftaleret for Folkerepublikken Kina), er i videst muligt omfang tilladt ved lov, udelukket fra kontrakten. Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser erstatningsansvar Sælger:
(I) For dødsfald eller personskade forårsaget af Sælgers uagtsomhed, eller
(Ii) For ethvert spørgsmål, som det ville være ulovligt for Sælger at udelukke eller forsøge at udelukke sit ansvar, eller
(Iii) For bedrageri eller svigagtig vildledning.
Med forbehold for ovenstående Sælgers samlede ansvar i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovmæssige forpligtelser), vildledning, restitution eller på anden måde, der opstår i forbindelse med udførelsen eller påtænkt opfyldelsen af kontrakten skal være begrænset til den aftalte pris, og Sælger er ikke ansvarlig for Køber for tabt fortjeneste, tab af forretning, eller udtynding af goodwill i hvert enkelt tilfælde, om direkte, indirekte eller følgeskader, eller eventuelle krav om følgeskader kompensation overhovedet (uanset årsag), der udspringer af eller i forbindelse med kontrakten .


Force majeure.

Sælger forbeholder sig ret til at udskyde leveringsdatoen eller annullere kontrakten eller reducere mængden af de varer / ydelser bestilt af Køber (uden ansvar over for køber), hvis den er forhindret eller forsinket i udøvelse af sin virksomhed på grund af omstændigheder ud over dens rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, naturkatastrofer, ekspropriation, konfiskation eller rekvirering af faciliteter eller udstyr, offentlige handlinger, direktiver eller anmodninger, krig eller national nødsituation, terrorhandlinger, protester, oprør, uroligheder, brand, eksplosion, oversvømmelse, barske, ugunstige eller ekstreme vejrforhold, herunder men ikke begrænset til storm, orkan, tornado eller lynnedslag, naturkatastrofer, epidemier, lockout, strejker eller andre arbejdskonflikter (uanset om vedrører parterne arbejdsstyrke), eller begrænsninger eller forsinkelser påvirker transportører eller manglende evne eller forsinkelse ved at skaffe tilstrækkelige eller egnede materialer, arbejdskraft, brændstof, forsyningsselskaber, dele eller maskiner, manglende opnåelse nogen licens, tilladelse eller myndighed, import eller eksport forskrifter, restriktioner eller embargoer.


Intellektuel ejendom.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i de produkter / materialer, der er udviklet af Sælger, alene eller sammen med Køber, vedrørende Tjenesterne skal være ejet af Sælger.


Generelt.

Hver ret eller middel af Sælger i henhold til kontrakten berører nogen andre rettigheder eller retsmidler til Sælger, om i henhold til kontrakten eller ej. Hvis en bestemmelse i kontrakten findes ved en domstol, eller lignende krop til at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig , ugyldig, omstødelig, uigennemførlig eller urimelig, skal den i det omfang en sådan ulovlighed, invaliditet, nullitet, omstødelse, håndhæve eller urimelighed anses udskilles og de øvrige bestemmelser i kontrakten og resten af en sådan bestemmelse fortsat i fuld kraft og effekt. Manglende eller forsinkelse af Sælger i at håndhæve eller delvist at håndhæve en bestemmelse i kontrakten, skal ikke opfattes som et afkald på nogen af sine rettigheder i forbindelse hermed .. Sælger kan overdrage kontrakten eller en del af det, men Køber er ikke berettiget til at overdrage kontrakten eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sælger. enhver afkald Sælger af et brud på, eller enhver misligholdelse, en bestemmelse i kontrakten Køber anses ikke for et afkald på enhver efterfølgende brud eller standard og skal på ingen måde påvirker andre bestemmelserne i kontrakten. parterne i kontrakten har ikke til hensigt at ethvert udtryk af kontrakten skal kunne håndhæves i medfør af de kontrakter (tredjemands rettigheder) aftaleret Folkerepublikken Kina 2010 ved enhver person, der er ikke er part i den. dannelsen, eksistens, byggeri, performance, gyldighed og alle aspekter af kontrakten er underlagt kinesisk lov og parterne underkaster sig enekompetence de kinesiske domstole.